Poul Erik Mackeprang og Bente Vejvad Mackeprangs fond

 • 1. Fondens navn og hjemsted
 • Fondens navn er ægtefællerne Poul Erik Mackeprang og
 • BenteVejvad Mackeprangs fond
 • Fonden er stiftet af Poul Erik Mackeprang og Bente Vejvad Mackeprang.
 • Fondens hjemsted er Esbjerg Kommune.
 • 2. Fondens formål
 • Fondens formål er i første række at yde støtte til idrætsudøvere i Esbjerg, der har opnået topresultater ved flittig indsats, der samtidig bringer eller har bragt Esbjerg på landkortet.
 • Bestyrelsen kan desuden yde støtte til uddannelse af unge idrætsudøvere, der har udvist særligt talent og flid.
 • 3. Fondens kapital
 • Fondens formue vil pr. stiftelsen udgøre kr. 1.000.000,00,
 • 4. Fondens indtægter
 • Fondens indtægter består af afkast af Fondens kapital.
 • 5. Anbringelse af Fondens kapital
 • Bestyrelsen skal drage omsorg for, at Fondens kapital til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel Fondens formål og kapitalens sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.
 • 6. Anvendelse af Fonden
 • Fonden er berettiget og forpligtet til hvert år, foruden fondens indtægter, at anvende 1/10 af kapitalen til udlodning således at fonden ophører efter 10 år fra stiftelsen. De legater, der kommer til udbetaling, skal være af en mærkbar størrelse for modtagerne.
 • Fondsbestyrelse er berettiget til i et enkelt år ikke at anvende det sædvanlige disponible beløb til uddeling, hvis der efter fondsbestyrelsens skøn ikke i det pågældende år er relevant at foretage uddeling til. Overskydende beløb kan i den sammenhæng efter bestyrelsens bestemmelse overføres til uddeling det følgende år. dette.
 • Udgifter  i forbindelse med administration af fonden afholdes af fondens midler.
 • 7. Ansøgning til fonden
 • Ansøgningen sendes til: fond@mackeprang.dk.
 • Bestyrelsen tager løbende stilling til de modtagne ansøgninger.
 • Ansøgning skal indeholde følgende:
 • 1: Navn
 • 2: Fødselsdato
 • 3: Adresse
 • 4: Mail
 • 5: Idrætsgren
 • 6: Klub
 • 7: Hvad søger du fonden om / målsætning
 • 8 : Hvad er dine resultater / forventede resultater
 • 9 : Andre sponsor

 • Man kan ansøge om legat hele året.
 • Sidste ansøgningsfrist er sidste dag i april hvert år.
 • Vi tager stilling i maj og uddeler i maj og senest i juni.

 • 8. Fondens bestyrelse
 • Bestyrelsen bestående af 3 medlemmer, hvoraf et medlem er udpeget af afdøde Poul Erik Mackeprangs familie. 2 medlemmer er udpeget af Esbjerg Idrætsråd.
 • Der gælder ikke særlige regler om valgperiode m.m.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med et af bestyrelsesmedlemmerne som formand.
 • Bestyrelsen .
 • Birthe Paarup Andersen
 • Tommy Juul Kristoffersen
 • Niels Peter Mackeprang

Tidligere modtagere af Mackeprang Idrætsfonden

Uddeling 2021